Stichting Buma Cultuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit privacybeleid willen wij u op een heldere en transparante wijze informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Buma Cultuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw expliciete toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Buma Cultuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Buma Cultuur
Saturnusstraat 46-62
2132 HB  Hoofddorp
023 – 303 61 00
info@bumacultuur.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Buma Cultuur verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening en beantwoorden van vragen
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Verbeteren van de prestaties van ons bedrijf
 • Beheer van onze hardware en software en oplossen van eventuele problemen

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Geslacht
 • E-mail
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Functie

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of wanneer u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Bewaartermijn

Stichting Buma Cultuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Geheimhoudingsverklaringen van personeelsleden
 • Up-to-date soft- en hardware
 • Toegangsbeveiliging

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit om de één of andere reden niet lukken, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.